Μονάδα Ανακύκλωσης

 

Στην εταιρεία μας διαθέτουμε δική μας στεγασμένη μονάδα ανακύκλωσης  αδρανών υλικών, με όλες τις απαραίτητες άδειες με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και είμαστε συμβεβλημένοι με τα παρακάτω συστήματα:

  • ΑΝΑΕΚ
  • ΑΝΑΚΤΗΣΗ
  • ΣΑΝΚΕ
  • ΣΕΔΠΕΚΑΤ
  • ΠΕΤΜΕΔΕ

Όπου θα παραλάβετε, την βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΚΚ

Τι είναι:

Για την έγκριση των εργασιών καθώς έχετε άδεια δόμησης ή άδεια μικρής κλίμακας απαιτείται να υποβληθούν στοιχεία για την διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ).

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας από το γραφείο κίνησης θα σα κατατοπίσει πλήρως για ότι χρειάζεται ώστε να παραλάβετε την βεβαίωση  διαχείρισης των αποβλήτων σας στην οποία θα περιέχονται στοιχεία όπως, ο τύπος αποβλήτου, ο κωδικός ΕΚΑ  αποβλήτου, καθώς και το έργο προέλευσης του, όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης ΑΕΚΚ, στο οποίο περιγράφονται οι εργασίες Συλλογής Μεταφοράς Προσωρινής Αποθήκευσης Επαναχρησιμοποίησης ή Αξιοποίησής τους να επιστρέψουν στο ρεύμα αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις.